Four steps of training

Định nghĩa Four steps of training là gì?

Four steps of trainingBốn bước đào tạo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Four steps of training - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bốn bước cần thiết trong một chương trình đào tạo về công việc bao gồm: (1) chuẩn bị, (2) trình bày, (3) thực hiện thử nghiệm, và (4) theo thông qua.

Definition - What does Four steps of training mean

Four essential steps in an on-job training program are: (1) preparation, (2) presentation, (3) performance trial, and (4) follow through.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *