Fractional distillation

Định nghĩa Fractional distillation là gì?

Fractional distillationChưng cất phân đoạn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Fractional distillation - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quá trình tách trong đó các thành phần dễ bay hơi (có điểm sôi khác nhau) của một hỗn hợp (như dầu thô) được phân chia với nhau bằng cách nung nóng hỗn hợp trong một cột và thu thập và ngưng tụ hơi rút ra từ mức độ khác nhau của cột.

Definition - What does Fractional distillation mean

Separation process in which the volatile components (having different boiling points) of a mixture (such as crude oil) are split from one another by heating the mixture in a column and collecting and condensing the vapors drawn from different levels of the column.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *