Fractional factorial design

Định nghĩa Fractional factorial design là gì?

Fractional factorial designThiết kế thừa phân số. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Fractional factorial design - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thiết kế thực nghiệm rằng khám phá những ảnh hưởng của sự kết hợp khác nhau của các giá trị yếu tố trên kết quả đầu ra quá trình, đó là thực hiện trên một tập hợp con của tất cả các giá trị có thể chứ không phải là bộ hoàn chỉnh các giá trị có thể. thiết kế thừa Fractional được sử dụng khi chỉ có một số giá trị có thể có của các yếu tố trong một quá trình được coi là có liên quan đến công việc kinh doanh hay quy trình sản xuất được mô hình hóa.

Definition - What does Fractional factorial design mean

An experimental design that explores the effect of different combinations of factor values on process outputs, that is carried out on a subset of all possible values rather than the complete set of possible values. Fractional factorial designs are used when only some possible values of factors in a process are seen as relevant to the business or manufacturing process being modeled.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *