Frequency of exclusion

Định nghĩa Frequency of exclusion là gì?

Frequency of exclusionTần loại trừ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Frequency of exclusion - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thuật ngữ dùng để chỉ ra tỷ lệ mà một nhóm cụ thể được bỏ qua hoặc đã khấu trừ từ một nghiên cứu hoặc tập hợp mẫu. xảy ra điều này có thể ảnh hưởng xấu đến độ tin cậy thống kê về kết quả mong đợi.

Definition - What does Frequency of exclusion mean

Term used to indicate the rate that a particular group is ignored or withheld from a study or sample set. This occurrence can negatively affect the statistical reliability of the expected outcome.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *