Frequent lodger program

Định nghĩa Frequent lodger program là gì?

Frequent lodger programChương trình ở trọ thường xuyên. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Frequent lodger program - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khách chương trình khuyến mại được thiết kế để giành chiến thắng trong sự trung thành của khách trọ thường xuyên. thành viên chương trình tích lũy điểm trên cơ sở đêm ở lại và mua lại chúng cho chỗ ở miễn phí hoặc dịch vụ được nâng cấp, và một số hàng hóa và dịch vụ phi khách sạn. Xem thêm chương trình phi công thường xuyên.

Definition - What does Frequent lodger program mean

Hotel promotional scheme designed to win the loyalty of frequent lodgers. Program members accumulate points on the basis of nights stayed and redeem them for free lodging or upgraded service, and some non-hotel goods and services. See also frequent flier program.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *