Frequent lodger

Định nghĩa Frequent lodger là gì?

Frequent lodgerỞ trọ thường xuyên. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Frequent lodger - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Traveler người thường xuyên ở lại tại một khách sạn đặc biệt (gọi là 'tài sản' trong ngành công nghiệp khách sạn) hoặc tại các thuộc tính khác nhau thuộc sở hữu của cùng một chuỗi, đặc biệt là người tham gia vào chương trình ở trọ thường xuyên của khách sạn.

Definition - What does Frequent lodger mean

Traveler who frequently stays at a particular hotel (called 'property' in hotel industry) or at different properties owned by the same chain, specially the one enrolled in the hotel's frequent lodger program.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *