Full cost accounting

Định nghĩa Full cost accounting là gì?

Full cost accountingChi phí kế toán đầy đủ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Full cost accounting - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kế toán công nhận kinh tế, môi trường, sức khỏe và chi phí xã hội của một hành động hoặc quyết định.

Definition - What does Full cost accounting mean

Accounting which recognizes economic, environmental, health, and social costs of an action or decision.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *