Full duplex connection

Định nghĩa Full duplex connection là gì?

Full duplex connectionĐầy đủ kết nối duplex. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Full duplex connection - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Dữ liệu hai chiều đồng thời hoặc truyền tải bằng giọng nói. Một cuộc trò chuyện điện thoại là full-duplex (cả hai bên, nếu có nguyện vọng, có thể nói chuyện cùng một lúc và được lắng nghe), nhưng một cuộc trò chuyện walkie talkie là half-duplex (một cuộc đàm phán, gian nghe khác).

Definition - What does Full duplex connection mean

Simultaneous two-way data or voice transmission. A telephone conversation is full-duplex (both parties, if they so wish, may talk at the same time and be heard), but a walkie talkie conversation is half-duplex (one talks, the other listens).

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *