Full employment

Định nghĩa Full employment là gì?

Full employmentCông ăn việc làm đầy đủ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Full employment - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nhà nước của nền kinh tế, trong đó tất cả mọi người hội đủ điều kiện những người muốn làm việc có thể tìm được việc làm với mức lương hiện hành. Tuy nhiên, nó không bao hàm việc làm 100 phần trăm vì các khoản phụ cấp phải được thực hiện đối với thất nghiệp ma sát và các yếu tố theo mùa.

Definition - What does Full employment mean

State of economy in which all eligible people who want to work can find employment at prevailing wage rates. However, it does not imply 100 percent employment because allowances must be made for frictional unemployment and seasonal factors.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *