Goldman 360

Định nghĩa Goldman 360 là gì?

Goldman 360Goldman 360. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Goldman 360 - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một hệ thống quản lý danh mục đầu tư máy vi tính được phát triển bởi Goldman Sachs. Hệ thống này được sử dụng bởi các nhà quản lý đầu tư và cố vấn để tiến hành nghiên cứu, đặt hàng và tính toán kết quả.

Definition - What does Goldman 360 mean

A computerized investment portfolio management system developed by Goldman Sachs. The system is used by investment managers and advisors to conduct research, place orders and calculate outcomes.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *