Good agricultural practice in the use of pesticides

Định nghĩa Good agricultural practice in the use of pesticides là gì?

Good agricultural practice in the use of pesticidesThực hành nông nghiệp tốt trong việc sử dụng thuốc trừ sâu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Good agricultural practice in the use of pesticides - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các "chính thức đề nghị hoặc ủy quyền sử dụng thuốc trừ sâu trong điều kiện thực tế ở bất kỳ giai đoạn sản xuất, bảo quản, vận chuyển, phân phối và chế biến thực phẩm và các mặt hàng nông sản khác, mang trong tâm trí các biến thể trong các yêu cầu bên trong và giữa các vùng và có tính đến số lượng tối thiểu cần thiết để đạt được kiểm soát đầy đủ, các thuốc trừ sâu được áp dụng theo cách như vậy là để dư lượng nghỉ rằng là nhỏ nhất số tiền khả thi và không có nhiều toxicologically chấp nhận được."

Definition - What does Good agricultural practice in the use of pesticides mean

According to the World Health Organization (WHO), the "officially recommended or authorized usage of pesticides under practical conditions at any stage of production, storage, transport, distribution, and processing of food and other agricultural commodities, bearing in mind the variations in requirements within and between regions and taking into account the minimum quantities necessary to achieve adequate control, the pesticide being applied in such a manner as to leave residues that are the smallest amounts practicable and that are toxicologically acceptable."

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *