Good delivery

Định nghĩa Good delivery là gì?

Good deliveryGiao hàng tốt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Good delivery - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hạn ngành công nghiệp chứng khoán cấp giấy chứng nhận chứng khoán (như cổ phiếu) đáp ứng tất cả các yêu cầu hợp đồng và quy định (chẳng hạn như chứng thực hợp lý và chữ ký, đảm bảo hình thức chấp nhận được và loại đăng ký). Tiêu đề của chứng khoán đó có thể được tự do chuyển nhượng bằng cách giao cho người mua sau đó người có nghĩa vụ chấp nhận giao hàng.

Definition - What does Good delivery mean

Securities industry term for a securities certificate (such as a share certificate) that meets all contractual and regulatory requirements (such as proper endorsement and signatures, guaranteeing acceptable form and registration type). The title of such securities can be freely transferred by delivery to the buyer who is then obliged to accept the delivery.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *