Good-till-cancelled order

Định nghĩa Good-till-cancelled order là gì?

Good-till-cancelled orderTốt cày-đã hủy đơn hàng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Good-till-cancelled order - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mua hoặc bán trật tự của khách hàng để một nhà môi giới mà vẫn có hiệu lực (mở) với mức giá và các điều kiện nhất định cho đến khi (1) nó được chấp nhận (thực hiện), (2) bị hủy bỏ do khách hàng, hoặc (3) hết hạn sau một thời gian nhất định.

Definition - What does Good-till-cancelled order mean

Customer's buy or sell order to a broker that remains in effect (open) at specified price and terms until (1) it is accepted (executed), (2) cancelled by the customer, or (3) expires after a specified period.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *