Goodness of fit

Định nghĩa Goodness of fit là gì?

Goodness of fitTốt đẹp của sự phù hợp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Goodness of fit - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mức độ bảo đảm hay lòng tin mà kết quả của một cuộc khảo sát mẫu hoặc kiểm tra có thể được dựa vào để làm dự báo đáng tin cậy. Mô tả như là mức độ tương quan tuyến tính của các biến, nó được tính toán với các phương pháp thống kê như kiểm định chi bình phương hoặc hệ số xác định.

Definition - What does Goodness of fit mean

Degree of assurance or confidence to which the results of a sample survey or test can be relied upon for making dependable projections. Described as the degree of linear correlation of variables, it is computed with the statistical methods such as chi square test or coefficient of determination.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *