H0

Định nghĩa H0 là gì?

H0H0. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ H0 - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khoa học viết tắt cho giả thuyết null. Cách tiếp cận mà sử dụng các phương pháp khoa học, bao gồm các kỹ thuật cải tiến quy trình kinh doanh, phải có những giả thuyết, có thể được mô tả như là trạng thái mặc định hoặc thiếu một kết nối có ý nghĩa giữa hai bộ dữ liệu, do đó giả thuyết tích cực khác có thể được so sánh với một đường cơ sở . Nếu giả thuyết khác tạo ra kết quả có thể sử dụng, giả thuyết có thể bị từ chối.

Definition - What does H0 mean

Scientific shorthand for the null hypothesis. Approaches that utilize the scientific method, including business process improvement techniques, must include the null hypothesis, which can be described as the default state or lack of a meaningful connection between two sets of data, so that other positive hypotheses can be compared against a baseline. If other hypotheses generate usable results, the null hypothesis can be rejected.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *