H1

Định nghĩa H1 là gì?

H1H1. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ H1 - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cách đề cập đến giả thuyết thay thế trong một sáng kiến ​​cải tiến thí nghiệm hoặc quá trình kinh doanh khoa học. Trong khi các giả thuyết null (H0) trong bất kỳ dự án thí nghiệm hoặc nghiên cứu là các kết nối hoặc kết luận được đề xuất bởi các thí nghiệm là sai, giả thuyết thay thế (H1) luôn là sự khẳng định rằng có một kết nối có ý nghĩa để được điều tra.

Definition - What does H1 mean

A way of referring to the alternative hypothesis in a scientific experiment or business process improvement initiative. While the null hypothesis (H0) in any experiment or research project is that the connection or conclusion suggested by the experiment is false, the alternative hypothesis (H1) is always the assertion that there is a meaningful connection to be investigated.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *