Habendum Clause

Định nghĩa Habendum Clause là gì?

Habendum ClauseHabendum khoản. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Habendum Clause - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phần được tìm thấy trong hợp đồng bất động sản mà tài trợ chuyển giao quyền sở hữu tài sản không có giới hạn. Chủ sở hữu một tài sản với một điều khoản như vậy được coi là có quyền sở hữu tuyệt đối, và do đó có thể bán hoặc thừa kế tài sản như phù hợp nhìn thấy, chỉ tuân theo pháp luật và các quyền hạn của chính phủ. Còn được gọi là để sở hữu và giữ khoản.

Definition - What does Habendum Clause mean

A section found in real estate contracts which grants transfer of property ownership with no restrictions. The owner of a property with such a clause is considered to have absolute ownership, and may therefore sell or bequeath the property as seen fit, subject only to government laws and powers. Also called to have and to hold clause.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *