Halogen

Định nghĩa Halogen là gì?

HalogenHalogen. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Halogen - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thành viên của nhóm năm hóa chất, một trong số đó (brom) là một chất lỏng, hai (astatin và iốt) là chất rắn, và hai khác (clo và flo) là khí. Tất cả trong số họ là độc và cực kỳ phản ứng (chất oxy hóa), phát ra hăng và khói màu, và được phân loại là phi kim loại. Xem thêm halon.

Definition - What does Halogen mean

Member of the group of five chemicals, one of which (bromine) is a liquid, two (astatine and iodine) are solids, and other two (chlorine and fluorine) are gases. All of them are poisonous and extremely reactive (oxidizing agents), give off pungent and colored fumes, and are classified as non-metals. See also halon.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *