Halogenated hydrocarbon

Định nghĩa Halogenated hydrocarbon là gì?

Halogenated hydrocarbonHydrocarbon halogen. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Halogenated hydrocarbon - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hydrocarbon có chứa các nguyên tử của các nguyên tố như brom, clo, flo hoặc (gọi tắt là halogen) từ nhóm # 17 trong bảng tuần hoàn. Bởi vì sự ổn định và bền bỉ của họ trong tự nhiên, sản xuất và sử dụng Halocarbons bị hạn chế. Còn được gọi là halocarbon.

Definition - What does Halogenated hydrocarbon mean

Hydrocarbon containing atoms of elements such as bromine, chlorine, or fluorine (called halogens) from the group #17 of periodic table. Because of their stability and persistence in nature, production and use of halocarbons is restricted. Also called halocarbon.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *