Hamada equation

Định nghĩa Hamada equation là gì?

Hamada equationPhương trình Hamada. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Hamada equation - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phương pháp dùng để xác định như thế nào một công ty xử lý thanh toán nợ.

Definition - What does Hamada equation mean

A method used to determine how well a company handles the payment of liabilities.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *