Incentive trust

Định nghĩa Incentive trust là gì?

Incentive trustTin tưởng khuyến khích. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Incentive trust - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một mối quan hệ ủy thác đó là ràng buộc pháp lý mà người được ủy thác sẽ tổ chức và quản lý tài sản được góp phần vào một sự tin tưởng của một người chuyển nhượng. tin tưởng khuyến khích có thể được coi là thừa kế có điều kiện cho những người thừa kế hoặc người hưởng lợi khác được nêu tên trong sự tin tưởng như có điều kiện cụ thể mà những người thụ hưởng phải đáp ứng trước khi nhận được tiền từ sự tin tưởng.

Definition - What does Incentive trust mean

A fiduciary relationship that is legally binding where a trustee will hold and manage assets that are contributed to a trust by a grantor. Incentive trusts can be considered to be conditional inheritance for heirs or other beneficiaries that are named in the trust as there are specific conditions that these beneficiaries must meet prior to receiving funds from the trust.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *