Incentive wage plan

Định nghĩa Incentive wage plan là gì?

Incentive wage planKế hoạch lương ưu đãi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Incentive wage plan - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một hệ thống liên quan đến tiền lương của nhân viên nơi lương bổ sung được phân bổ cho về việc thực hiện công việc mà đã vượt quá mức tiêu chuẩn.

Definition - What does Incentive wage plan mean

A system related to employee wages where additional pay is allotted for on the job performance that has exceeded standard levels.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *