Incentivize

Định nghĩa Incentivize là gì?

IncentivizeKhuyến khích. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Incentivize - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Để cung cấp một số động lực để một người nào đó để họ sẽ muốn thực hiện một số hành động. "Để khuyến khích các đối tác bán hàng, ông chủ họ nói với họ rằng họ sẽ nhận được tiền thưởng cho mỗi khách hàng mười người mua từ họ." Xem giao thông cũng được khuyến khích.

Definition - What does Incentivize mean

To offer some motivation to someone so that they will want to perform some action. "In order to incentivize the sales associates, their boss told them that they would receive a bonus for every ten customers who bought from them." See also incentivized traffic.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *