Inception

Định nghĩa Inception là gì?

InceptionKhởi đầu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Inception - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ngày bắt đầu của một cái gì đó hoặc ngày mà một cái gì đó đã được bắt đầu.

Definition - What does Inception mean

The beginning date of something or the date that something has been started.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *