Incidental authority

Định nghĩa Incidental authority là gì?

Incidental authorityQuyền ngẫu nhiên. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Incidental authority - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cơ quan đó nhất thiết phải là ngẫu nhiên cho cơ quan nhanh, phát sinh từ các tùy chỉnh của thương mại, hay các hoạt động trong quá khứ của các bên tham gia.

Definition - What does Incidental authority mean

Authority that is necessarily incidental to the express authority, arises from the custom of trade, or past practices of the involved parties.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *