Incidents of ownership

Định nghĩa Incidents of ownership là gì?

Incidents of ownershipSự cố về quyền sở hữu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Incidents of ownership - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các quyền của chủ sở hữu chính sách như được liệt kê trong chính sách, ví dụ, quyền chọn người thụ hưởng mới.

Definition - What does Incidents of ownership mean

The rights of the policy owner as listed in the policy, for example, the right to choose a new beneficiary.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *