Incineration

Định nghĩa Incineration là gì?

IncinerationThiêu ra tro. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Incineration - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lãng phí phá hủy trong một lò đốt bằng cách kiểm soát ở nhiệt độ cao. Thiêu hủy loại bỏ nước từ bùn độc hại, làm giảm khối lượng và / hoặc khối lượng của nó, và chuyển nó đến một tro không cháy được có thể được xử lý một cách an toàn của trên đất liền, ở một số vùng biển, hoặc trong hố ngầm. Tuy nhiên, nó là một phương pháp gây tranh cãi vì đốt không hoàn toàn có thể tạo ra khí carbon monoxide, dioxin khí, và / hoặc các chất có hại khác.

Definition - What does Incineration mean

Waste destruction in a furnace by controlled burning at high temperatures. Incineration removes water from hazardous sludge, reduces its mass and/or volume, and converts it to a non-burnable ash that can be safely disposed of on land, in some waters, or in underground pits. However, it is a highly contentious method because incomplete incineration can produce carbon monoxide gas, gaseous dioxins, and/or other harmful substances.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *