Incipient default

Định nghĩa Incipient default là gì?

Incipient defaultMặc định phôi thai. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Incipient default - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khi nó là rõ ràng rằng một khách hàng vay là hướng tới mặc định về nghĩa vụ nợ của họ. mặc định phôi thai có thể được xác định theo quy định nhất định trong một thỏa thuận cho vay bởi một người cho vay. Những quy định có khả năng đặt một giao ước về khách hàng vay hoặc làm suy yếu quyền theo hợp đồng.

Definition - What does Incipient default mean

When it is apparent that a borrower is heading towards defaulting on their debt obligation. Incipient default can be specified with certain provisions within a loan arrangement by a lender. These provisions have the ability to place a covenant on the borrower or to impair a contractual right.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *