Inclusionary zoning

Định nghĩa Inclusionary zoning là gì?

Inclusionary zoningQuy hoạch inclusionary. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Inclusionary zoning - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một lệnh khoanh trong một quận hoặc thành phố mà đòi hỏi thấp cho các cá nhân có thu nhập vừa phải nhận được một phần lợi thế tạo ra bởi xây dựng mới. Ví dụ, một giao nhà ở giá rẻ cho các gia đình có thu nhập thấp có thể là một pháp lệnh khoanh yêu cầu.

Definition - What does Inclusionary zoning mean

A zoning ordinance in a county or municipality which requires low to moderate income individuals be given a share of advantages created by new construction. For example, an allotment of affordable housing for low-income families may be a required zoning ordinance.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *