Integrated demand chain

Định nghĩa Integrated demand chain là gì?

Integrated demand chainChuỗi nhu cầu tích hợp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Integrated demand chain - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kênh phân phối mà (thông qua một mạng diện rộng như Internet) liên kết chặt chẽ quy trình kinh doanh và hệ thống thông tin của một số công ty. Mục tiêu của nó là để đạt được lợi thế cạnh tranh thông qua các cơ chế xử lý đơn hàng và phản hồi nhanh hơn, và nhu cầu sử dụng và dữ liệu bán hàng để thúc đẩy phát triển sản phẩm, sản xuất và phân phối.

Definition - What does Integrated demand chain mean

Delivery channel which (via a wide-area network such as internet) tightly links business processes and information systems of several firms. Its objective is to achieve competitive advantage through speedier order processing and feedback mechanisms, and to use demand and sales data to drive product development, production, and distribution.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *