Integrated implementation model

Định nghĩa Integrated implementation model là gì?

Integrated implementation modelMô hình cải tiến tích hợp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Integrated implementation model - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cách để đo khung linh hoạt và thời gian phát triển sản phẩm mới dựa trên sự kết hợp của tất cả các hoạt động mà đi vào sản xuất như vậy chứ không phải đo từng hoạt động riêng biệt.

Definition - What does Integrated implementation model mean

A way to measure the flexibility and time frame of developing new products based on a combination of all of the activities that go into such production rather than measuring each activity separately.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *