Integrated logistics

Định nghĩa Integrated logistics là gì?

Integrated logisticsHậu cần tích hợp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Integrated logistics - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quản lý toàn hệ thống của toàn bộ hậu cần chuỗi như một thực thể duy nhất, thay vì quản lý riêng các chức năng hậu cần cá nhân.

Definition - What does Integrated logistics mean

System-wide management of entire logistics chain as a single entity, instead of separate management of individual logistical functions.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *