Integrated mill

Định nghĩa Integrated mill là gì?

Integrated millTích hợp máy. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Integrated mill - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lớn, thống nhất cơ sở, trong đó quặng sắt và các nguyên liệu khác được chuyển đổi thành thép và (sử dụng đúc liên tục) thành các sản phẩm như phẳng cán thép hoặc tấm. nhà máy tích hợp khác với mini-nhà máy chủ yếu về quy mô hoạt động và sản phẩm cuối cùng.

Definition - What does Integrated mill mean

Large, unified facility in which iron ore and other raw materials are converted into steel and (using continuous casting) into products such as flat rolled steel or plate. Integrated mills differ from mini-mills mainly in terms of scale of operations and end products.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *