Integration rule

Định nghĩa Integration rule là gì?

Integration ruleQuy tắc hội nhập. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Integration rule - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nguyên tắc pháp lý mà trong đó một tài liệu hợp đồng đại diện cho phù hợp đầy đủ và chính thức giữa các bên ký kết hợp đồng, tất cả các thỏa thuận bằng miệng và hiểu biết liên quan được trả lại vô hiệu.

Definition - What does Integration rule mean

Legal principle that where a contract document represents the complete and final accord between the contracting parties, all associated oral agreements and understandings are rendered null and void.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *