Integration with social security

Định nghĩa Integration with social security là gì?

Integration with social securityTích hợp với an sinh xã hội. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Integration with social security - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phương pháp off-set sử dụng bởi nhà tuyển dụng rằng cung cấp kế hoạch được xác định lợi ích để giảm tiếp xúc của kế hoạch lợi ích phải nộp, trong đó thanh toán trợ cấp hàng tháng được xác định một người thụ hưởng được giảm một phần trăm nhất định thanh toán lợi ích an sinh xã hội của họ. kế hoạch tổng hợp có xu hướng có lợi cho người lao động thấp hơn gạo cội hơn nhân viên tenured cao hơn.

Definition - What does Integration with social security mean

An off-set method used by employers that provide defined-benefit plans to reduce the plan's exposure to payable benefits in which a payee's monthly defined benefit payment is reduced by a certain percent of their Social Security benefit payment. Integrated plans tend to benefit lower tenured employees more than higher tenured employees.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *