Integrative negotiation

Định nghĩa Integrative negotiation là gì?

Integrative negotiationĐàm phán tích hợp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Integrative negotiation - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đàm phán sáng tạo và hợp tác trên cơ sở 'tạo ra giá trị' khái niệm. Nó nói rằng giải quyết vấn đề chung (như trái ngược với 'người chiến thắng-thua điệu' có thể dẫn đến một bế tắc hoặc sự cố trong đàm phán) sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho mỗi bên. Xem thêm giành chiến thắng-thắng đàm phán.

Definition - What does Integrative negotiation mean

Inventive and cooperative negotiation based on the 'value creation' concept. It states that mutual problem solving (as opposed to 'winner-loser posturing' that may resulting in a deadlock or breakdown in negotiations) will yield considerable gains to each party. See also win-win negotiation.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *