Introduction stage

Định nghĩa Introduction stage là gì?

Introduction stageGiai đoạn giới thiệu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Introduction stage - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giai đoạn đầu tiên trong vòng đời của một sản phẩm. Đây là thời điểm ra mắt sản phẩm, gia nhập thị trường, và sử dụng thử nghiệm bởi các nhà cải cách. Ở giai đoạn này (trong khi có rất ít hoặc không có là đối thủ cạnh tranh) bán hàng là chậm chạp và khó khăn, và sản xuất phải chịu chi phí quảng cáo nặng để 'giáo dục' của cộng đồng. Mục tiêu chính ở đây là để tạo ra nhu cầu chính (nhu cầu về các loại sản phẩm) thay vì nhu cầu có chọn lọc (nhu cầu cho một thương hiệu cụ thể). Giá cả có thể được thiết lập cao để kem trên thị trường (chiến lược lướt) trước khi bắt chước xuất hiện, hoặc thiết lập thấp để ngăn chặn bắt chước với lề thiếu vải (chiến lược thâm nhập).

Definition - What does Introduction stage mean

First stage in a product's life cycle. This is the point of product launch, market entry, and user-trial by the innovators. At this stage (while there is little or no competition) sales are slow and difficult, and the manufacture must incur heavy promotional expenditure to 'educate' the public. The main objective here is to generate primary demand (demand for the product class) instead of the selective demand (demand for a specific brand). Prices may be set high to cream the market (skimming strategy) before imitators appear, or set low to deter imitators with skimpy margins (penetration strategy).

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *