Introductory rate

Định nghĩa Introductory rate là gì?

Introductory rateTỷ lệ giới thiệu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Introductory rate - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một tỷ lệ thấp cung cấp hỗ trợ tài chính như một động lực để áp dụng cho tài chính nói. Tỷ lệ này thường thấp hơn so với tỷ giá thị trường điển hình của sự quan tâm và được cung cấp trong một thời gian hạn chế. Nó cũng có thể có những hạn chế khác; tỷ lệ chỉ có thể áp dụng để chuyển cân bằng, mua hàng, hoặc rút tiền mặt. hay còn gọi là tỷ lệ giới thiệu hàng năm tỷ lệ phần trăm (APR) hoặc trêu ghẹo tỷ lệ.

Definition - What does Introductory rate mean

A low rate offered for financing as an incentive to apply for said financing. This rate is usually lower than the typical market rate of interest and offered for a limited time. It also may have other restrictions; the rate may only apply to balance transfers, purchases, or cash advances. also called introductory annual percentage rate (APR) or teaser rate.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *