Intuition

Định nghĩa Intuition là gì?

IntuitionTrực giác. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Intuition - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quá trình suy nghĩ vô thức sản xuất nhanh chóng, kiến ​​thức uninferred hoặc dung dịch. Mặc dù nó không phải là phân tích theo nghĩa là nó không cố tình tìm kiếm nguyên nhân và kết quả (nhân quả) mối quan hệ, trực giác không phải là chỉ phỏng đoán. Thay vào đó, nó dựa trên những kinh nghiệm thu được trước đây và thông tin và trực tiếp thế hiểu một tổng thể. Trực giác có thể hão huyền hay nhất delusionary, uncannily đúng hay horrendously sai trong các kết luận của mình.

Definition - What does Intuition mean

Unconscious thought process that produces rapid, uninferred knowledge or solution. Though it is not analytic in the sense that it does not deliberately look for cause-and-effect (causal) relationships, intuition is not mere guesswork. Instead, it draws on previously acquired experiences and information and directly apprehends a totality. Intuition can be visionary or delusionary, uncannily correct or horrendously wrong in its conclusions.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *