Inure

Định nghĩa Inure là gì?

InureLàm cho quen. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Inure - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Để trở thành sử dụng một cái gì đó khó chịu, thường là thông qua tiếp xúc lặp đi lặp lại đó là không thể tránh được. "Ban đầu, ông không thể chịu được mùi đến từ các nhà máy bên kia đường từ nhà của mình, nhưng sau khi ông sống ở đó trong vài tháng ông trở thành hiệu lực đối với mùi và hầu như không nhận thấy điều đó." Ngoài ra, thường xuyên được sử dụng trong hợp đồng trong cụm từ 'mang đến lợi ích của.' Cụm từ này tương đương với chỉ đơn giản nói rằng 'lợi ích'.

Definition - What does Inure mean

To become use to something unpleasant, usually through repeated exposure which is unable to be avoided. "Originally, he couldn't stand the smell coming from the factory across the street from his house, but after he lived there for several months he became inure to the smell and hardly even noticed it." Also, frequently used in contracts in the phrase 'inure to the benefit of.' This phrase is equivalent to simply saying 'benefit'.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *