Value analysis

Định nghĩa Value analysis là gì?

Value analysisPhân tích giá trị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Value analysis - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Sản xuất: Phân tích hệ thống mà xác định và lựa chọn giải pháp thay thế giá trị tốt nhất cho các thiết kế, vật liệu, quy trình, và hệ thống. Nó tiến hành bằng cách liên tục hỏi "có thể chi phí của mặt hàng này hoặc bước được cắt giảm hoặc loại bỏ, mà không giảm bớt tính hiệu quả, chất lượng cần thiết, hoặc sự hài lòng của khách hàng?" Còn được gọi là giá trị kỹ thuật, mục tiêu của nó là (1) để phân biệt giữa chi phí phát sinh (thực tế sử dụng nguồn lực) và các chi phí vốn (khóa in) trong một thiết kế đặc biệt (và xác định các chi phí phát sinh), và (2) để giảm thiểu bị khóa trong chi phí.

Definition - What does Value analysis mean

1. Manufacturing: Systematic analysis that identifies and selects the best value alternatives for designs, materials, processes, and systems. It proceeds by repeatedly asking "can the cost of this item or step be reduced or eliminated, without diminishing the effectiveness, required quality, or customer satisfaction?" Also called value engineering, its objectives are (1) to distinguish between the incurred costs (actual use of resources) and the costs inherent (locked in) in a particular design (and which determine the incurring costs), and (2) to minimize the locked-in costs.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *