Value oriented pricing

Định nghĩa Value oriented pricing là gì?

Value oriented pricingGiá trị định hướng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Value oriented pricing - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Alternative hạn để định giá dựa theo yêu cầu.

Definition - What does Value oriented pricing mean

Alternative term for demand based pricing.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *