Value statement

Định nghĩa Value statement là gì?

Value statementTuyên bố giá trị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Value statement - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một tuyên bố rằng thông báo cho khách hàng và nhân viên của một doanh nghiệp về những ưu tiên hàng đầu của công ty và những gì niềm tin cốt lõi của nó là. Các công ty thường sử dụng một tuyên bố giá trị để giúp họ nhận ra và kết nối với khách hàng mục tiêu, cũng như để nhắc nhở nhân viên về các ưu tiên và mục tiêu của mình.

Definition - What does Value statement mean

A declaration that informs the customers and staff of a business about the firm's top priorities and what its core beliefs are. Companies often use a value statement to help them identify with and connect to targeted consumers, as well as to remind employees about its priorities and goals.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *