Value stream mapping

Định nghĩa Value stream mapping là gì?

Value stream mappingLập bản đồ chuỗi giá trị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Value stream mapping - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cách để theo dõi hàng hóa và vật liệu khi chúng di chuyển qua quá trình tạo sản phẩm giúp năng suất tăng kinh doanh và giảm chất thải. Một giá trị quá trình lập bản đồ dòng điển hình sẽ bắt đầu với việc cung cấp nguyên liệu, tiến hành thông qua các trạng thái trung gian sản xuất, và sau đó kết thúc bằng việc tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh sẵn sàng để bán cho người tiêu dùng.

Definition - What does Value stream mapping mean

A way to keep track of goods and materials as they move through the product creation process that helps a business boost productivity and reduces waste. A typical value stream mapping process will begin with the delivery of raw materials, proceed through intermediate states of production, and then conclude with the creation of a finished product ready for sale to consumers.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *