Value stream

Định nghĩa Value stream là gì?

Value streamChuỗi giá trị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Value stream - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chuỗi các hoạt động cần thiết để thiết kế, sản phẩm, và cung cấp một cụ thể hóa hay dịch vụ, và dọc theo đó thông tin, tài liệu, và giá trị chảy.

Definition - What does Value stream mean

Sequence of activities required to design, produce, and provide a specific good or service, and along which information, materials, and worth flows.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *