Value system

Định nghĩa Value system là gì?

Value systemHệ thống giá trị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Value system - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một tập hợp chặt chẽ của các giá trị thông qua và / hoặc phát triển bởi một người, tổ chức hay xã hội như một tiêu chuẩn để hướng dẫn hành vi của nó trong tùy chọn trong mọi tình huống.

Definition - What does Value system mean

A coherent set of values adopted and/or evolved by a person, organization, or society as a standard to guide its behavior in preferences in all situations.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *