Visible trade

Định nghĩa Visible trade là gì?

Visible tradeThương mại có thể nhìn thấy. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Visible trade - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thương mại hàng hoá hữu hình, không dịch vụ hoặc quyền trí tuệ.

Definition - What does Visible trade mean

Trade in tangible goods, not services or intellectual rights.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *