Void contract

Định nghĩa Void contract là gì?

Void contractHợp đồng vô hiệu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Void contract - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hợp đồng đáp ứng một trong các tiêu chí sau: (1) nó là bất hợp pháp từ thời điểm nó được thực hiện; (2) nó là hợp pháp nhưng tuyên bố vô bởi các tòa án vì nó vi phạm một nguyên tắc cơ bản như công bằng, hay là trái với chính sách công; (3) nó trở thành khoảng trống do sự thay đổi trong luật pháp hay trong chính sách của chính phủ; hoặc (4) nó đã được thực hiện đầy đủ. Thiếu khả năng hợp đồng (ví dụ như phát sinh từ việc một trẻ sơ sinh hoặc nhỏ, say sưa, hoặc điên) tự động tạo ra một khoảng trống hợp đồng. Hợp đồng đó là khoảng trống chỉ trong một hoặc vài bộ phận có thể được lưu bởi quá trình thôi. Không nên nhầm lẫn với hợp đồng voidable.

Definition - What does Void contract mean

A contract that meets any of the following criteria: (1) it is illegal from the moment it is made; (2) it is legal but declared null by the courts because it violates a fundamental principle such as fairness, or is contrary to public policy; (3) it becomes void due to changes in law or in government policy; or (4) it has been fully performed. Lack of capacity to contract (such as arises from being an infant or minor, intoxicated, or insane) automatically makes a contract void. A contract that is void only in one or few parts may be saved by the process of severance. Not to be confused with voidable contract.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *