Welfare economics

Định nghĩa Welfare economics là gì?

Welfare economicsKinh tế học phúc lợi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Welfare economics - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phân tích chi phí-lợi ích của việc phân bổ nguồn lực, hoạt động kinh tế, và phân phối các kết quả đầu ra về phúc lợi của xã hội. Xem thêm nhà nước phúc lợi.

Definition - What does Welfare economics mean

Cost-benefit analysis of the allocation of resources, economic activity, and distribution of the resulting output on a society's welfare. See also welfare state.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *