Working

Định nghĩa Working là gì?

WorkingĐang làm việc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Working - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Để được tích cực tham gia vào một hoạt động hoặc hoạt động để đổi lấy một cái gì đó có giá trị. Ví dụ, một doanh nhân người đang làm việc trên một dự án như vậy để đổi lấy một mức lương hàng tuần. Thêm vào đó, một nhân viên bán hàng đang làm việc với một nỗ lực khách hàng để bán sản phẩm của mình hoặc công ty mình cho khách hàng để đổi lấy lương hoặc hoa hồng từ công ty của nhân viên bán hàng.

Definition - What does Working mean

1. To be actively engaged in an activity or activities in exchange for something of value. For example, a businessperson who is working on a project does so in exchange for a weekly salary. Additionally, a salesperson who is working with a client attempts to sell his or her company's product to the client in exchange for a salary or commission from the salesperson's company.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *